Békéltető testületi álláspályázati felhívás

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. t örvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél

békéltető testületi tag/elnök tisztség betöltésére.

A jogviszony időtartama:
3 év határozott idő, 2020. január 1-jétől
 
Foglalkoztatás jellege:
békéltető testületi tagok esetén: megbízási szerződés
békéltető testületi elnökök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony

A munkavégzés helye:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)

Ellátandó feladatok:
A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén. A békéltető testületi tag feladata

 • a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
 • a személyes meghallgatáson eljáró tanácstagként történő részvétel,
 • az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.

A békéltető testület elnökének feladata

 • a testületi munka szervezése,
 • a tárgyalások kitűzése,
 • szakmai feladatok összehangolása,
 • kommunikáció,
 • a testületi feladatok menedzselése,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
 • országos szakmai üléseken történő részvétel.

Illetmény és juttatások:
A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása,
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el, Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul.

Szükséges nyelvtudás:

 • előny az angol nyelvtudás

 A tisztség betöltésének időpontja:

 • 2020.január 1-je.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27. (A pályázat benyújtásának határidejére a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26 /2019. (VIII.26.) ITM rendelet az irányadó.)

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Jerney Zoltán a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara békéltető testületi ügyintézője nyújt, a 06-30/894-6996-os telefonszámon és a bekelteto.testulet@csmkik.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) lehet személyesen, postai úton, zárt borítékban, elektronikus úton a bekelteto.testulet@csmkik.hu e-mail címre valamint a Workania.hu állásportálon lehet benyújtani.

A Pályázat tartalmazza az alábbi Adatkezelési nyilatkozatot:

Adatkezelési nyilatkozat 

Alulírott ……………………………………. (név) nyilatkozom, hogy a ……………………………………… azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: ……………………(hely) ……………… (dátum)

………………………..
aláírás