Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla jogerős döntéséről a veszélyhelyzetben történő parkolások ügyében

2020. októbertől a Szegedi Közlekedési Kft-től több fogyasztó igényelte a 87/2020. (IV.15.) Kormányrendelet által biztosított ingyenes parkolási lehetőség alapján az éves bérlet díjmentes időszakkal érintett időarányos kompenzálását.

A Szegedi Közlekedési Kft. válaszlevelében arról tájékoztatta a fogyasztókat – és más hasonló kérelemmel hozzáfordulókat is – hogy a parkolóbérletek jogi sorsáról majd a Szeged Megyei Jogú Város őszi közgyűlése fog dönteni. A Közgyűlés végülis nem vette napirendre, nem tárgyalta a parkolóbérletek ügyét. A szakmai társszervezetekkel egyeztetve arra az álláspontra helyezkedett, hogy nincs helye sem kompenzációnak, sem pedig a bérlet időbeli hatálya meghosszabbításának. Ezt az álláspontot képviselte a Szegedi Közlekedési Kft. a fogyasztói panaszok, igények elbírása, elutasítása során.

A fogyasztók jelentős számban a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Által Működtetett Független Békéltető Testülethez (továbbiakban Békéltető Testület) fordultak azzal a kérelemmel, hogy állapítsa meg, hogy olyan időszakban is fizettek parkolási díjat, amikor a parkolási díjfizetési kötelezettség a hatályos jogszabály alapján nem állt fenn, és kérték, járjon közben annak érdekében, hogy az időarányos bérleti díjat visszakaphassák.

A Békéltető Testület a lefolytatott eljárásban a becsatolt iratok és a felek meghallgatása nyomán határozatot hozott, amelyben azt ajánlotta a Szegedi Közlekedési Kft.-nek, hogy fizesse meg a panaszos fogyasztó(k)nak az időarányos kompenzációt. Ajánlásában érdemben kitért arra, hogy a 87/2020. (IV.5.) Kormányrendelet 1.§ a) b) pont és a 479/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 8.§ a) b) pont ingyenessé tette a parkolást a veszélyhelyzet teljes idejére, így napra pontosan meg lehetett állapítani, hogy a fogyasztó olyan szolgáltatásért fizetett előre, amely utóbb részben ingyenessé vált Szeged város közterületein, ezért túlfizetése visszatérítésére tarthat igényt. A Békéltető Testület ajánlása nem minősül marasztalásnak (nem kötelező a végrehajtása) és az ajánlásban rögzítettek figyelmen kívül hagyása esetén a fogyasztó egyedi eljárásban, állami úton kikényszeríthető marasztalást tartalmazó bírósági határozat meghozatala érdekében pert indíthat.

A Szegedi Közlekedési Kft. kereseti kérelmeket nyújtott be a Szegedi Törvényszék felé a Békéltető Testület ajánlásainak hatályon kívül helyezése érdekében arra való hivatkozással, hogy az több tekintetben is jogszabálysértő. 

A Szegedi Törvényszék öt ügyben az indokolást formálisan nem tartotta megfelelőnek, ezért azokat az ajánlásokat hatályon kívül helyezte. Négy ügyben viszont megállapította, hogy a Békéltető Testület eljárása és ajánlása nem sértette a hatályos jogszabályokat és egyben megállapította, hogy a rendelkezésre bocsátott bizonyítékok és a felek nyilatkozata alapján a Békéltető Testület a jogszabályoknak megfelelően tette meg az ajánlását, mivel a kormányrendeletek egyértelművé tették, mely területen és milyen célú használatért kinek nem kell várakozási díjat fizetnie, és ebbe körbe az eljárást kezdeményező fogyasztó(k) beleestek.

A Szegedi Közlekedési Kft. a keresetek elutasítását kimondó elsőfokú ítéletek ellen fellebbezéssel élt a Szegedi Ítélőtábla felé, amely jogerős ítéletében megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos, és nem állnak fenn az ajánlás hatályon kívül helyezésének jogszabályi feltételei.

Megerősítette a Szegedi Törvényszék azon álláspontját, hogy a Békéltető Testület hatáskörébe tartozott a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése, és a felek meghallgatását követően – egyezség hiányában – érdemben ajánlást hozhatott.  A fogyasztói kérelmet helyesen tekintette érdemi elbírálhatóság szempontjából megalapozottnak, mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, illetve a köztudomású jogszabályi háttér folytán kétségmentesen megállapítható volt a fogyasztó kérelmében tett állítások valóságtartalma. Az elsőfokú bírósággal egyezően a Szegedi Ítélőtábla sem látta szükségesnek szakértői bizonyítás lefolytatását, mert a Békéltető Testület a meglévő bizonyítékok alapján okszerűen, jogszabálysértés nélkül jutott arra a következtetésre, hogy az ingyenessé tett időszakra nézve szakértői bizonyítás nélkül is lehetséges arányosítási számítást végezni, és e körben számítási hibát a Békéltető Testület nem vétett.

A Szegedi Ítélőtábla megerősítette, hogy a Békéltető Testület ajánlása jogszabályoknak való megfelelése körében a vizsgálatot helytállóan végezte el az elsőfokon eljáró Szegedi Törvényszék és annak jogi indokolásában kifejtettekkel a másodfokú bíróság mindenben egyetértett.

A Szegedi Ítélőtábla hangsúlyozta jogerős ítéletében, hogy a Békéltető Testület ajánlása nem minősül marasztalásnak (nem kötelező a végrehajtása) és az ajánlásban rögzítettek figyelmen kívül hagyása esetén a fogyasztó felperesként állami úton kikényszeríthető marasztalást tartalmazó bírósági határozat meghozatala érdekében pert indíthat.

Szeged, 2022. 01. 26.

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Által Működtetett
Független Békéltető Testület

Dr. Horváth Károly elnök